Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Ανάθεση καθηκόντων στους Διευθυντές ΔιευθύνσεωνΜε απόφαση του  υπουργείου Παιδείας ορίζονται οι   Διευθυντές των  Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), υπεύθυνοι, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση»,  για:
 • την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διδασκόντων, που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε., στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης,

 • τη σύναψη, τροποποίηση και λύση αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ.), που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε., στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης,
 • τη μισθοδοσία των διδασκόντων, τα οδοιπορικά, τις αμοιβές των Υ.Σ.Κ.Ε.Δ., και ορίζονται υπόλογοι εκκαθαριστές αυτών,
 • τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη Δ.Δ.Ε. για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Ε.Δ. και του αρχείου των Σ.Κ.Ε.Δ., αποτελούμενης από τρία μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) -πλην του ιδίου-,
 • την έγκριση των πρακτικών της ανωτέρω επιτροπής,
 • τον ορισμό των Υπευθύνων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστών Δεδομένων) σε
  επίπεδο Δ.Δ.Ε.,
 • την τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σε όλα τα έντυπα που αφορούν την ανωτέρω Πράξη καθώς και την τήρηση του αρχείου σε ασφαλές σημείο της οικείας Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, από την έναρξη υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης έως και τη λήξη του οικονομικού της αντικειμένου, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση Ένταξης, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει.
  Περαιτέρω εξειδίκευση των καθηκόντων των Διευθυντών Δ.Δ.Ε. και λεπτομέρειες, που αφορούν την υλοποίηση της Πράξης θα καθοριστούν και θα περιγραφούν επακριβώς στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης.