Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Πώς θα τοποθετηθούν οι νέοι Διευθυντές σχολικών μονάδων στις κενές θέσεις που θα προκύψουν φέτος το καλοκαίρι


Σύμφωνα με την 72078/Δ2/29-6-2010 του Υπουργείου Παιδείας στις κενές θέσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων που θα προκύψουν φέτος το καλοκαίρι θα τοποθετηθούν Διευθυντές για ένα χρόνο μέχρι τις επόμενες κρίσεις με την παρακάτω διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν.3848/2010:

Άρθρο 24
10. Αν με τη διαδικασία της παραγράφου 9 δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:
α) στην ίδια σχολική μονάδα,
β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου και
γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
11. Αν σε ορισμένες από τις σχολικές μονάδες της παραγράφου 10 δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί δήλωση προτίμησης για την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκπαιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου.
Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.
12. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 10 και 11 καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.