Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών σε φορείς (Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, διευθύνσεις, γραφεία εκπαίδευσης, σε επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση κλπ.) δε θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση

 

(αναδημοσίευση από το alfavita.gr)

H alfavita.gr έχει λάβει τις τελευταίες μέρες εκατοντάδες μηνύματα απορίας και διαμαρτυρίας για το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς.  Οι ενδιαφέρομενοι εκπαιδευτικοί ρωτούν αν όποιος έχει πάρει απόσπαση στην Κ.Υ του Υπουργείου Παιδείας ή σε Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης κλπ θεωρείται ότι έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση. Ας δούμε τι λέει η νομοθεσία:

Στο νέο Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», στο Άρθρο 31 παράγραφος 2 στην τελευταία πρόταση αναφέρεται για το θέμα αυτό:

"2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται"


Τι λέει στο ΠΔ 50/1996 άρθρο 16 παράγραφος 8 περίπτωση στ:
"στ) Για τα μέλη των πρωτοβαθμίων εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νομό που εκλέγονται, των δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται σε επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων από τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασής τους θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση. "

Παράλληλα στο Έγγραφο «Διευκρινίσεις σχετικά με τοποθετήσεις εκπαιδευτικών» του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται (παράγραφος 3):
            Μετά την ψήφιση και δημοσίευση του Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ενόψει της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατέθηκαν, υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ανωτέρω Νόμου «η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά».
2.      Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατέθηκαν, υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2009-2010 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν από την ψήφιση του ανωτέρω νόμου. Κατ’ αναλογίαν, με τις ισχύουσες πριν από την ψήφιση του ανωτέρω Νόμου διατάξεις θα πραγματοποιηθούν και οι τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 30 θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2010-2011.

3.      Οι διατάξεις του άρθρου 31 περί αποσπάσεων, του ίδιου ως άνω Νόμου, αφού δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευσή του. Επομένως, με την κατάργηση της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 και κάθε σχετικής διάταξης, από το σχολικό έτος 2010-2011 και εξής ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών σε θέσεις που αναφέρονται στην καταργούμενη και κάθε σχετική διάταξη, δεν θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση.