Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Η πίεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και ο μεγάλος αριθμός των κενών έφερε το πρώτο αποτέλεσμα: Εγκρίθηκαν την Πέμπτη 26/8 πιστώσεις για 15.760 αναπληρωτές και 10.800 ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

 

    ΠΗΓΗ:  

Ο μεγάλος αριθμός των κενών στα σχολεία, η πίεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και η ανάδειξη του προβλήματος σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού έφερε τα πρώτα αποτελέσματα. Ενώ το Υπουργείου Παιδείας πριν από το Πάσχα έκανε λόγο για 7- 8.000 αναπληρωτές, μέσα στο καλοκαίρι έκανε λόγο για 11.000, την Πέμπτη 26/8 εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο συνολικά 15.760 πιστώσεις για αναπληρωτές και 10.800 πιστώσεις για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Έτσι φτάνουμε περίπου στα περσινά επίπεδα προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομισθίων χωρίς όμως να υπολογίζουμε τον υπερδιπλασιασμό των παραιτήσεων φέτος. Επίσης δεν έχουν υπολογιστεί και οι ανάγκες εκπαιδευτικών που απορρέουν από τα 800 ολοήμερα σχολεία. Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι φέτος διορίστηκαν οι μισοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί από όσους προβλέπονταν να διοριστούν.

Δείτε παρακάτω την περίληψη της εγκριτικής.

Περίληψη εγκριτικής

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010

ΘΕΜΑ : Έγκριση πλήρωσης θέσεων μονίμων Εκπαιδευτικών και  πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων  Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2010- 2011 (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006

(άρθρο 2, παρ. 1)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει για το σχολικό έτος 2010-2011 την πλήρωση θέσεων μονίμων Εκπαιδευτικών και την πρόσληψη Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. γ΄ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. β  του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:

Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. την πρόσληψη επτά χιλιάδων  οκτακοσίων δέκα επτά  (7.817) Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

2. την πρόσληψη επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (7.450) ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και μέχρι τον αριθμό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδων ( 1.117.000) ωρών.

Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. την πρόσληψη επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών (7.943) Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

2. την πρόσληψη τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα  (3.350) Ωρομίσθιων  Εκπαιδευτικών και μέχρι τον αριθμό των πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (527.904) ωρών.