Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ) – από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Οκτωβρίου 2010

1. Γενικό Πλαίσιο Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-Α΄ φάση, στον Άξονα Προτεραιότητας 1», «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-Α΄ φάση, στον Άξονα Προτεραιότητας 2», «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-Α΄ φάση, στον Άξονα Προτεραιότητας 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», η οποία εντάχθηκε με τις υπ’ αριθμ. 12218/02-09-2010 Αξ.1 (MIS 298330), 12219/02-09-2010 Αξ.2 (MIS 298347) και 12220/02-09-2010 Αξ.3 (MIS 298349) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης σχεδιάζεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν. Η επιμόρφωση θα είναι προαιρετική και θα συνοδεύεται από ένα πλαίσιο κινήτρων για τους συμμετέχοντες, το οποίο θα καθοριστεί από τα ευρήματα και τις προτάσεις που θα αποτυπωθούν σε σχετική μελέτη επιμορφωτικών αναγκών, καθώς και από τη διαδικασία διαβούλευσης με επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.

Το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανταποκρίνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Επίσης, συνδέεται με το γενικότερο σχεδιασμό για τη συνεχιζόμενη Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, να συγχρονίζονται με τις κοινωνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μαθητή, αναστοχαζόμενοι κριτικά πάνω στην ίδια την εκπαιδευτική πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της διοίκησης) όλων των βαθμίδων είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες να αποστείλουν σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών, τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν στη σχολική μονάδα όπου εργάζονται (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ κτλ.).

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί της πράξης:

1. να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου της επιμόρφωσής τους αλλά και του ίδιου του επιμορφωτικού υλικού,

2. να συμβάλουν στην ανάδειξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας που ως σκοπό έχουν την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, ικανότητα επικοινωνίας), και

3. να αποτελέσουν μια κοινότητα διαμοίρασης των Καλών Διδακτικών Πρακτικών η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα Σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν μέρος του επιμορφωτικού υλικού του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

2. Κριτήρια Αποδοχής Καλών Πρακτικών 

Κάθε Σχέδιο Καλής Διδακτικής Πρακτικής δε θα πρέπει να είναι απλά «σχεδιασμός επί χάρτου», αλλά θα πρέπει είτε να έχει δοκιμαστεί πλήρως στην τάξη ή γενικότερα στο χώρο του σχολείου είτε να έχει σοβαρές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί

Τα Σχέδια Μαθήματος που θα επιλεγούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Να είναι στοχοκεντρικά, ώστε να περιγράφουν με σαφήνεια την ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες καθορίζουν την επιλογή περιεχομένων και διάρθρωσης της ύλης καθώς και τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

2. Να είναι παιδαγωγικά διαφοροποιούμενα, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και τις διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες στην τάξη, τις διαφορετικές κοινωνικο-πολιτισμικές αναπαραστάσεις και όλα τα άλλα στοιχεία που καθιστούν τη διδασκαλία και γενικότερα την εκπαιδευτική πράξη μια μοναδική, μη-τυποποιημένη διαδικασία.

3. Να είναι κατά το δυνατό διαθεματικά, εφόσον προσφέρεται η θεματική περιοχή, ώστε να προωθούνται και να καλλιεργούνται με εγκάρσιο τρόπο οι βασικές δεξιότητες-ικανότητες των μαθητών καθώς και η ανάπτυξη θεμάτων και αξιών σε όλο το εύρος των επιμέρους μαθημάτων.

4. Να αναδεικνύουν καινοτόμες πρακτικές τάξης, βιωματικές/συμμετοχικές/ενεργητικές μεθόδους, καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία και καινοτόμες θεωρητικές  προσεγγίσεις.

3. Έντυπο Υποβολής Καλών Διδακτικών Πρακτικών

Η έκταση των ανωτέρω Σχεδίων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες (δε συμπεριλαμβάνονται παραρτήματα και εποπτικό υλικό που τυχόν τη συνοδεύουν). Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί η γραμματοσειρά Times New Roman με μέγεθος 12.

Για τη διευκόλυνσή σας έχει σχεδιαστεί Έντυπο Υποβολής Καλών Διδακτικών Πρακτικών, το οποίο και μπορείτε να αναζητήσετε στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος: www.epimorfosi.edu.gr

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για την υποβολή, την αξιοποίηση, τη διάθεση, την αναπαραγωγή ή τη διανομή των ανωτέρω Σχεδίων δε θα καταβληθεί αμοιβή.

2. Το μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα υποβάλει ορισμένο Σχέδιο Καλής Διδακτικής Πρακτικής («ο Δημιουργός»), υπόσχεται και διαβεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το Σχέδιο που υποβάλλει είναι δικό του πρωτότυπο δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

3. Ο Δημιουργός δίνει το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Καλής Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.

4. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε κάθε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσει το υποβληθέν Σχέδιο Καλής Διδακτικής Πρακτικής, θα αναφέρει τιμητικά τον Δημιουργό εφόσον ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί.

5. Η υποβολή του Εντύπου Υποβολής σύμφωνα με την παρ. 3 της παρούσας Πρόσκλησης, σημαίνει ότι ο Δημιουργός αποδέχεται και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους που αναφέρονται εδώ.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Προτιμητέα είναι η ηλεκτρονική αποστολή στη δ/νση:  tae@pi-schools.gr

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2. Στην περίπτωση που το υλικό υπερβαίνει τα 5 MB τα Σχέδια των Καλών Διδακτικών Πρακτικών μπορούν να αποσταλούν σε cd/dvd  συστημένα  στην παρακάτω διεύθυνση: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
Μεσογείων 396, 15341 Αγία Παρασκευή

Με την ένδειξη

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 25 Οκτωβρίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6016375 (κ.Χατζηκωνσταντινίδου, κ. Κατσαρού) ή στο email:  tae@pi-schools.gr

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr και του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης www.epimorfosi.edu.gr.

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.

Καθηγητής Κλήμης Γ. Ναυρίδης