Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Πλήρωση κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Έχοντας υπόψη:

Ν3848/2010, Άρθρ. 23, αρθ 14, αρθ 15

Ενημερώνουμε τις σχολικές μονάδες ότι σε περίπτωση δημιουργίας κενής θέσης Υποδιευθυντών (είτε λόγω συνταξιοδότησης/παραίτησης Υποδιευθυντών 4ετούς θητείας, είτε λόγω λήξης 1ετούς θητείας) οφείλουν να συγκαλέσουν Σύλλογο Διδασκόντων για την επιλογή Υποδιευθυντή (για το σχολικό έτος 2010-2011).

Ειδικότερα, ο Σύλλογος πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 5 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων υποδιευθυντών. Από τον Σύλλογο απέχουν οι υποψήφιοι .

Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών.

Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης Δωδ/σου, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Δωδ/σου