Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Πλήρωση κενής θέσης προϊσταμένου γραφείου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Νομού Δωδ/σου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.6, και του άρθρου 20 παρ.3 του Ν. Ν.3848/2010 ( ΦΕΚ 71τ.Α΄) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

2. Τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. Ν.3848/2010 ( ΦΕΚ 71τ.Α΄) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

3. Τα με αριθμ. πρωτ. Φ.350/51/87342/Δ1/19-07-2010, Φ.361.22/41/908985/Δ1/30-07-2010 και 106139/Δ1/30-08-2010 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

4. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επόμενος υποψήφιος για τα γραφεία που έχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στον αξιολογικό πίνακα που καταρτίστηκε στις επιλογές του 2007.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση με επιλογή κενής θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων έως την 31-07-2011 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.

Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στις δε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β΄ και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. Η επιλογή των υποψηφίων στους κατά τα ανωτέρω πίνακες θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων επιλογής και της αποτίμησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 11,12 (περιπτώσεις α΄και γ΄ της παραγράφου 1), 20 (παράγραφος 3),24 (παράγραφος 6) του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Για την εκπαιδευτική υπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων από 6 Σεπτεμβρίου 2010 έως 10 Σεπτεμβρίου 2010 (αποκλειστική προθεσμία) και να την καταθέσουν στη Δ/νση ή το Γραφείο που ανήκουν οργανικά.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α)Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β)Βιογραφικό σημείωμα,

γ)Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας συνολικά καθώς και αυτός της διδακτικής υπηρεσίας. (Η οποία επισυνάπτεται στην προκήρυξη και συμπληρώνεται από τη Δ/νση ή το Γραφείο που υπηρετεί οργανικά ο υποψήφιος),

δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. (δεν συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών οι οποίοι ήταν προαπαιτούμενοι για τον διορισμό),

ε). Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.)

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε. θα πρέπει να διαβιβάσουν στην υπηρεσία μας τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με ταχυμεταφορά έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα προκήρυξη να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Δωδ/σου