Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Παράταση για την υποβολή των αιτήσεων των αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που προβλέπεται στις αριθμ. 73441/Δ2/23-6-2010 και 73493/Δ2/23-6-2010 και Φ.361.1/162/73512/Δ1/23-6-2010 εγκυκλίους, θα παραταθεί έως τις 7-7-2010. Θα ακολουθήσει σχετική συμπληρωματική εγκύκλιος.

Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης
Τμήμα Α'- Διορισμών