Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2010-2011

 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24,28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄), του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/13.5.1994), 145/1997 (ΦΕΚ 127 τ. Α΄/26.6.1997) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 τ. Α΄/11.3.1999), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).
2. Την αρίθμ. 18/20-09-2010 εισήγηση του οργανωτικού πλαισίου του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης σχολικού έτους 2010-2011 του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).
3. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την παρούσα απόφαση καλύπτεται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2010 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Αποφασίζουμε
Την πραγματοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2010-2011 ως εξής:
1. Υποχρέωση συμμετοχής:
Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά:
α) Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2010-2011, καθώς και οι νεοδιόριστοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Επίσης, την παρακολουθούν οι διορισθέντες σε τακτικές θέσεις κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (2008-2009, 2009-2010), οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.
β) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές (και Ειδικής Αγωγής) και δεν παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (2008-2009, 2009-2010). Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά τα σχολικά έτη 2008-2009, 2009-2010 οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης στο ΠΕΚ στην ευθύνη του οποίου ανήκει η περιοχή τοποθέτησής τους.
γ) Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται κατά το σχολικό έτους 2010-2011 μπορούν να παρακολουθήσουν την Α΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στο ΠΕΚ στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο που διορίζονται. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο ΠΕΚ πριν από την έναρξη του προγράμματος. (Ν.2740/1999, Άρθρο 6 Παρ. 8).
δ) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άδεια κύησης λοχείας η ανατροφής τέκνου δικαιούνται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, εφόσον το επιθυμούν, στο πλησιέστερο Π.Ε.Κ. του τόπου διαμονής τους, με σχετική αίτηση, χωρίς όμως να δικαιούνται αποζημίωση δαπανών μετακίνησης.
2. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια της Α' Φάσης:
Η Α' Φάση του Προγράμματος :
α) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 60 ώρες.
Αρχίζει από τις 18 Οκτωβρίου του 2010 και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες.
β) Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς διαρκεί 30 ώρες, αρχίζει από τις 18 Οκτωβρίου του 2010 και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ διαμορφώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες.
Το πρόγραμμα της Α΄ Φάσης θα πραγματοποιηθεί σε ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου.
Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠ.ΔΒΜ.Θ., τον προγραμματισμό τους τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της Α΄ Φάσης.
3. Τόπος υλοποίησης της Α' Φάσης
Το Πρόγραμμα της Α' Φάσης πραγματοποιείται είτε στην έδρα του Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου, εφόσον αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφωνόμενων στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία τμημάτων.
Οι επιμορφωνόμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α' Φάσης στο Π.Ε.Κ. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία στην οποία τοποθετήθηκαν. Αν ανήκουν στους διορισθέντες των δύο προηγούμενων σχολικών ετών, παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, μετά από σχετική αίτηση. Το Συντονιστικό Συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, μπορεί να επιτρέψει σε επιμορφωνόμενους την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε άλλο Π.Ε.Κ. κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ε.Κ. υποδοχής και του Π.Ε.Κ. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία στην οποία τοποθετήθηκαν. Για κάθε περίπτωση, ενημερώνεται ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. ενώ κάθε μετακίνηση γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο και χωρίς καταβολή δαπανών μετακίνησης.
4. Συντονισμός της Α΄ Φάσης
Χρέη συντονιστών στα εξακτινωμένα τμήματα σε νομούς εκτός της έδρας των Π.Ε.Κ θα εκτελούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων νομών, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., μετά από αίτησή τους, με αναλογία ενός Συντονιστή ανά νομό. Εξαιρούνται οι νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου μπορεί να οριστούν μέχρι δύο Συντονιστές ανά νομό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Σχολικός Σύμβουλος, τότε με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται ως συντονιστής ένας Σχολικός Σύμβουλος του νομού στον οποίο λειτουργεί το εξακτινωμένο τμήμα.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α' Φάσης διαμορφώνεται σε κάθε Π.Ε.Κ. από το Συντονιστικό του Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες υλοποίησης της επιμορφωτικής πράξης στην περιοχή ευθύνης του.
Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ.:
α. Γνωστοποιούν σε επιμορφωτές και επιμορφωνόμενους το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ φάσης και το Οργανωτικό Πλαίσιο πραγματοποίησης του Προγράμματος. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (με τα αντικείμενα διδασκαλίας και τα ονόματα των επιμορφωτών) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ.
β. Φροντίζουν για την ακριβή τήρηση του ωρολογίου προγράμματος και του Οργανωτικού Πλαισίου.
γ. Ορίζουν Τριμελή Επιτροπή επιστημονικής υποστήριξης, η οποία θα έχει ως καθήκον της να ενημερώσει και να συντονίσει τα μέλη της Επιμορφωτικής Ομάδας με κάθε πρόσφορο μέσο (με υποχρεωτικές συναντήσεις ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κ.ά.) σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Σχολικούς Συμβούλους/επιμορφωτές (ΠΕ60, ΠΕ70 και ειδικοτήτων) ή άλλους εμπειρογνώμονες/ επιμορφωτές, με σκοπό να καθοριστεί το περιεχόμενο και να εξασφαλιστεί η συνοχή και η ποιότητα του Επιμορφωτικού Προγράμματος και να αποφεύγονται επικαλύψεις ή παραλείψεις. Μετά το τέλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος, η Τριμελής Επιτροπή καταθέτει αναλυτική Έκθεση πεπραγμένων.
5. Δημιουργία Τμημάτων Α' Φάσης:
Τα τμήματα στην Α' Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφωνόμενων 30 και ελάχιστο 20. Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να λειτουργήσουν σε εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα με ελάχιστο αριθμό μέχρι και 10 ατόμων και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των επιμορφωνόμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.
Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στις σχολικές μονάδες της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ολιγομελή τμήματα των 10 ατόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες στη διδακτική μεθοδολογία των διαφόρων μαθημάτων ειδικότητας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφωνόμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων κατά ειδικότητα, οι επιμορφωνόμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το πρόγραμμα σε συνδιδασκαλία με συγγενείς κατά το δυνατόν ειδικότητες. Τα γενικά κοινά θέματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης γίνονται σε συνδιδασκαλία, ανεξάρτητα από ειδικότητα, όταν ο αριθμός των επιμορφωνόμενων είναι περιορισμένος.
Ειδικότερα, τα θέματα της επιμορφωτικής διαδικασίας της Α' Φάσης των αναπληρωτών μπορούν να γίνονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σε συνδιδασκαλία ανεξάρτητα από ειδικότητα, αφού όμως πρώτα έχει εξαντληθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν τμήματα αμιγή ή συγγενών ειδικοτήτων.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ρυθμίσεις, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΕΠ.ΕΚ.
6. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Α' Φάσης:
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στηρίζεται σε βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτουν οι επιμορφωνόμενοι εκπαιδευτικοί. Περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με το σχολείο, την αγωγή, τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Ειδικότερα, οι στόχοι της επιμόρφωσης είναι η σύνδεση του Προγράμματος με τις ανάγκες της τάξης και του σχολείου, η επικέντρωση σε πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές και η αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τους επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση του έργου τους.
Θεματικά Πεδία Α΄ Φάσης
Ι. Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς:
1ο Θεματικό Πεδίο (20 διδακτικές ώρες)
1α Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης – Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (8 διδακτικές ώρες)
(προσδοκίες και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, διαμόρφωση-διαπραγμάτευση παιδαγωγικού και διδακτικού συμβολαίου, παιδαγωγικές/διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, ζητήματα συμπεριφοράς, εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης)
1β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού (6 διδακτικές ώρες)
(διαφοροποιημένη διδασκαλία, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχοκοινωνικές διαφοροποιήσεις παιδιών και εφήβων, διαπολιτισμική εκπαίδευση)
1γ Το σχολείο ως πολυδύναμη εκπαιδευτική και πολιτισμική κοινότητα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτό (4 διδακτικές ώρες)
(διά βίου μάθηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση δραστηριοτήτων του σχολείου σε συνεργασία με τους γονείς, την εκπαιδευτική και την ευρύτερη κοινότητα, ολοήμερο σχολείο, ευέλικτη ζώνη)
1δ Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης (2 διδακτικές ώρες)
(θεσμικό πλαίσιο, εκπαιδευτική δομή και ιεραρχία, σχολική μονάδα και πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας της, αρμοδιότητες και καθήκοντα κλπ.)
2ο Θεματικό Πεδίο (30 διδακτικές ώρες)
Εργαστήρια διδακτικής των επιμέρους μαθημάτων κατά βαθμίδα εκπαίδευσης:
2α Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος
(24 διδακτικές ώρες)
(προετοιμασία διδακτικής ενότητας με επιλογή διδακτικών στόχων και αντίστοιχων δραστηριοτήτων, καθώς και μοντέλων διδασκαλίας και στρατηγικών που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών), εφαρμογή σε επίπεδο εικονικής τάξης ή/και σε εργαστήρια)
2β Χρήση των αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων (6 διδακτικές ώρες)
(σχεδιασμός διδασκαλίας και αξιοποίηση του διαδικτύου και των πολυμέσων για τις ανάγκες της διδακτικής πράξης, καινοτόμοι τρόποι διαδραστικής διδασκαλίας)
3ο Θεματικό Πεδίο (10 διδακτικές ώρες)
3α Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο (8 διδακτικές ώρες):
- βασικές αρχές, μορφές, κριτήρια, τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή (4 διδακτικές ώρες)
- τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου (αξιολόγηση μεθόδων και μορφών διδασκαλίας,
επίτευξη στόχων κ.ά.) (2 διδακτικές ώρες)
- αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και μαθητή (2 διδακτικές ώρες)
3β Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (2 διδακτικές ώρες)
(αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας).
ΙΙ. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (30 ώρες):
1ο Θεματικό πεδίο (12 διδακτικές ώρες):
-1α Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης – Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (6 διδακτικές ώρες)
(προσδοκίες και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, διαμόρφωση-διαπραγμάτευση παιδαγωγικού και διδακτικού συμβολαίου, παιδαγωγικές/διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, ζητήματα συμπεριφοράς, εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης)
-1β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού (4 διδακτικές ώρες)
(διαφοροποιημένη διδασκαλία, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχοκοινωνικές διαφοροποιήσεις παιδιών και εφήβων, διαπολιτισμική εκπαίδευση)
-1γ Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης (2 διδακτικές ώρες)
(θεσμικό πλαίσιο, εκπαιδευτική δομή και ιεραρχία, σχολική μονάδα και πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας της, αρμοδιότητες και καθήκοντα κλπ.)
2ο Θεματικό πεδίο (14 διδακτικές ώρες):
-2α Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος (12 διδακτικές ώρες)
(προετοιμασία διδακτικής ενότητας με επιλογή διδακτικών στόχων και αντίστοιχων δραστηριοτήτων, καθώς και μοντέλων διδασκαλίας και στρατηγικών που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών), εφαρμογή σε επίπεδο εικονικής τάξης ή/και σε εργαστήρια)
-2β Χρήση των αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων (2 διδακτικές ώρες)
(σχεδιασμός διδασκαλίας και αξιοποίηση του διαδικτύου και των πολυμέσων για τις ανάγκες της διδακτικής πράξης, καινοτόμοι τρόποι διαδραστικής διδασκαλίας)
3ο Θεματικό πεδίο (4 διδακτικές ώρες):
-3α Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο (4 διδακτικές ώρες):
- βασικές αρχές, μορφές, κριτήρια, τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή (2 διδακτικές ώρες)
- τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου (αξιολόγηση μεθόδων και μορφών διδασκαλίας,
επίτευξη στόχων κ.ά.) (2 διδακτικές ώρες)
7. Επιμορφωτές Α΄ Φάσης και οι υποχρεώσεις τους:
Στην Α΄ Φάση μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφωτές:
α) Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη του Π.Ι. (Σύμβουλοι, Πάρεδροι) και Σχολικοί Σύμβουλοι.
β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα-δράσεις) οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ.
γ) Ιδιώτες χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80,
δ) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων «Ε.Ε.ΔΙ.Π.» (Ν. 2817/2000)
ε) Συνταξιούχοι: Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι. και Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας.
στ) Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ. μόνο στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ., για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων τοπικών επιμορφωτικών αναγκών και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζουν οι περιοχές ευθύνης ορισμένων Π.Ε.Κ., μπορεί να αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές στην Α' Φάση εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα:
- Στα 1ο Αθήνας, 2ο Αθήνας, 3ο Αθήνας και Πειραιά: εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στις Διευθύνσεις Ν.Δ. Αθηνών, Ν.Δ. Αν. Αττικής, Ν.Δ. Δυτ. Αττικής και Ν.Δ. Πειραιά.
- Στο 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης: εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
- Στο Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών που παρουσιάζονται στην εξεύρεση επιμορφωτών στη νησιωτική περιοχή ευθύνης του (Νομοί: Λέσβου, Χίου, Σάμου): εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στις Διευθύνσεις Ν.Δ. Αθηνών, Αν. Αττικής και Δυτ. Αττικής.
Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.Ε.Κ. επιλέγουν τους επιμορφωτές της Α' Φάσης με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.Κ. οφείλει να αξιοποιήσει τους επιμορφωτές ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο των σπουδών τους.
Οι επιμορφωτές Α΄ φάσης κάθε βαθμίδας και ειδικότητας με αυξημένα προσόντα υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην κοινή συνάντηση που θα οργανώνεται με ευθύνη της διοίκησης του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και στην οποία θα γίνεται ενημέρωση και συντονισμός.
Οι υποψήφιοι επιμορφωτές οφείλουν να καταθέσουν στο Π.Ε.Κ. συνοπτικό διάγραμμα διδασκαλίας (θεματικό πεδίο, σύντομη περίληψη, στόχοι διδασκαλίας, μεθοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία) και, αφού επιλεγούν, το επιμορφωτικό υλικό που θα χορηγήσουν στους επιμορφωνόμενους, το οποίο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν ως επιμορφωτές υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Π.Ε.Κ. επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους.
8. Βεβαίωση παρακολούθησης:
α) Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί:
Βεβαίωση παρακολούθησης της Α' Φάσης και ολοκλήρωσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται:
• μόνο στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τις Β' και Γ΄ Φάσεις της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (σύμφωνα με το Π.Δ. 45/99) και
• εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 10% των διδακτικών ωρών της Α' Φάσης του Προγράμματος.
β) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:
Βεβαίωση παρακολούθησης της Α' Φάσης και ολοκλήρωσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται μόνο στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 10% των διδακτικών ωρών της Α' Φάσης του Προγράμματος.
Β΄ ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΕΙΣ
Υποχρέωση συμμετοχής
Στις Β' και Γ' Φάσεις συμμετέχουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά τη στιγμή του διορισμού τους έχουν διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λιγότερη από 8 μήνες και έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.
Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν τα έτη 2009 και 2010 και έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση, απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β΄ και Γ΄ Φάσεων μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική υπηρεσία τους, πριν και μετά το διορισμό τους, είναι τουλάχιστον 8 μηνών και αφορά άσκηση διδακτικού έργου σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β΄ και Γ΄ Φάσεων εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το διάστημα της εν λόγω υπηρεσίας, είχαν άδεια κύησης ή ανατροφής παιδιού, αναρρωτική άδεια ή απόσπαση σε άλλη υπηρεσία πλην της σχολικής μονάδας.
Απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β΄ και Γ Φάσεων εκπαιδευτικοί που για διαφόρους λόγους δεν είχαν παρακολουθήσει την Α΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης κατά το έτος διορισμού τους (2008 και 2009), παρακολουθούν όμως το ανάλογο πρόγραμμα το 2010 και έχουν συμπληρώσει συνολική διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 8 μηνών, έστω και αν η προϋπηρεσία τους κατά τον διορισμό τους ήταν μικρότερης διάρκειας.
Β΄ ΦΑΣΗ
1. Χρόνος υλοποίησης της Β΄ Φάσης
Αμέσως μετά τη λήξη της Α΄ Φάσης, προκηρύσσεται η Β΄ Φάση και οι εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ. αναζητούν και υποδεικνύουν εγγράφως στη Διεύθυνση του Π.Ε.Κ. τους διδάσκοντες /επιμορφωτές (έμπειρους εκπαιδευτικούς ή Διευθυντές σχολείων) που δέχονται να αναλάβουν τις δειγματικές διδασκαλίες και εισηγούνται τις ημέρες πραγματοποίησης του προγράμματος.
Η Β' Φάση του Προγράμματος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς υλοποιείται εντός του μηνός Φεβρουαρίου.
Η Β΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης διαρκεί συνολικά 30 ώρες.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.
Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. και στη Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠ.ΔΒΜ.Θ. τον αρχικό προγραμματισμό τους τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας στην περιοχή ευθύνης τους. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (με τα αντικείμενα διδασκαλίας και τα ονόματα των επιμορφωτών) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ.
Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν έγκαιρα, δηλαδή πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας, σε επιμορφωτές και επιμορφωνόμενους το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και φροντίζουν για την ακριβή τήρησή του. Η Τριμελής Επιτροπή επιστημονικής υποστήριξης, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Σχολικούς Συμβούλους/επιμορφωτές (ΠΕ60, ΠΕ70 και ειδικοτήτων) ή άλλους εμπειρογνώμονες/επιμορφωτές, ενημερώνει και συντονίζει με κάθε πρόσφορο μέσο (υποχρεωτικές συναντήσεις ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κ.λπ.) τα μέλη της Επιμορφωτικής Ομάδας (συντονιστές και εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν τις διδασκαλίες), ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της επιμόρφωσης.
2. Τόπος υλοποίησης και συντονισμός της Β' Φάσης
Οι επιμορφωνόμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Β΄ Φάσης στο Π.E.K. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η υπηρεσία όπου υπηρετούν.
Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Β΄ Φάσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους.
Η επιμορφωτική διαδικασία πραγματοποιείται σε δημόσια σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δειγματικές διδασκαλίες. Τα σχολεία αυτά ανήκουν είτε στην περιοχή ευθύνης του Π.E.K. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του και ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ.
Οι συντονιστές του προγράμματος στα εξακτινωμένα τμήματα ορίζονται από τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.E.K. με τις ίδιες διαδικασίες και αναλογία που ισχύουν και στην Α' Φάση.
3. Δημιουργία τμημάτων Β΄ Φάσης:
Τα τμήματα που δημιουργούνται για το 1ο και 2ο μέρος της Β΄ Φάσης (30 ώρες διδασκαλίες σε πραγματική τάξη) λειτουργούν με 10 ως 15 επιμορφωνόμενους. Σε εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, όπου δεν είναι δυνατή μια τέτοια συγκρότηση τμημάτων, μπορεί να λειτουργήσουν τμήματα με 5 ως 10 επιμορφούμενους.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν δε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων κατά ειδικότητα, οι επιμορφωνόμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σε συνδιδασκαλία με συγγενείς ειδικότητες ή άλλες.
4. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Β΄ Φάσης
Το περιεχόμενο του Προγράμματος της Β' Φάσης αφορά την παρακολούθηση του διδακτικού έργου στα σχολεία. Περιλαμβάνει 2 ώρες προετοιμασίας και 28 ώρες παρακολούθησης δειγματικών διδασκαλιών. Ζητούμενο της Β΄ Φάσης είναι η διασύνδεσή της με την Α' Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης και η ανάδειξη της συνάφειας και της συμπληρωματικότητάς τους.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη:
1ο Μέρος: Προετοιμασία της παρακολούθησης των δειγματικών διδασκαλιών (2 διδακτικές ώρες).
(Διαμόρφωση του πλαισίου παρακολούθησης των δειγματικών διδασκαλιών (όψεις της μαθησιακής διαδικασίας και άξονες παρατήρησης)
2ο Μέρος: Δειγματικές διδασκαλίες σε πραγματικές σχολικές τάξεις (14 ώρες διδασκαλίας και 14 ώρες συζήτηση για τις δειγματικές διδασκαλίες)
Οι δειγματικές διδασκαλίες υλοποιούνται σε 5 σχολικά εξάωρα. Την πρώτη ημέρα, μετά το δίωρο της προετοιμασίας, το οποίο θα υλοποιηθεί στο σχολείο όπου θα γίνουν και οι δειγματικές διδασκαλίες της πρώτης ημέρας, οι επιμορφωνόμενοι παρακολουθούν 2 διδασκαλίες και ακολουθούν 2 ώρες συζήτησης. Τις τέσσερις επόμενες ημέρες, τις 3 πρώτες ώρες κάθε εξαώρου οι επιμορφωνόμενοι της κάθε βαθμίδας παρακολουθούν διδασκαλίες και τις υπόλοιπες 3 ώρες συγκεντρώνονται μαζί με τους διδάσκοντες/επιμορφωτές και τον συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο και συζητούν για τις δειγματικές διδασκαλίες και την αξιοποίηση της επιμόρφωσης αυτής.
Η Τριμελής Επιτροπή επιστημονικής στήριξης καλείται να μεριμνήσει, ώστε οι δειγματικές διδασκαλίες να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τους διαφορετικούς τύπους σχολείων (μονοθέσια, διθέσια, ολοήμερα), ώστε οι επιμορφωνόμενοι να παρακολουθήσουν διδασκαλίες της ειδικότητάς τους ή όσον το δυνατόν πλησιέστερης αυτής.
5. Επιμορφωτές της Β΄ Φάσης
Επιμορφωτές στο 2ο μέρος είναι:
Στις δειγματικές διδασκαλίες:
α) Διαπιστωμένα έμπειροι εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία πραγματοποιούνται οι δειγματικές διδασκαλίες και ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.
β) Διευθυντές δημόσιων σχολείων στα οποία πραγματοποιούνται οι δειγματικές διδασκαλίες.
γ) Εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ. και με ειδικότητα αντίστοιχη αυτής των επιμορφωτικών τμημάτων ή και συγγενούς ειδικότητας, αν πρόκειται για τμήματα ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Τα μέλη της Διοίκησης του Π.E.K. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετέχουν ως επιμορφωτές/διδάσκοντες στις δειγματικές διδασκαλίες στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.E.K. σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας ή και συγγενούς ειδικότητας με τη δική τους, αν πρόκειται για τμήματα ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Στην συζήτηση που ακολουθεί τις δειγματικές διδασκαλίες συμμετέχουν:
α) Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί ή οι Διευθυντές σχολείων που θα χρησιμοποιηθούν ως διδάσκοντες στις προηγούμενες δειγματικές διδασκαλίες και για τόσες ώρες όσες και οι ώρες που θα διδάξουν σ' αυτές.
β) Ως συντονιστές της συζήτησης οι εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.E.K. με ειδικότητα αντίστοιχη ή συγγενή μ' αυτήν του επιμορφωτικού τμήματος.
Επισημαίνεται ότι:
Τα μέλη της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετάσχουν ως Συντονιστές συζήτησης στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ή και συγγενούς ειδικότητας.
Αν υπάρχει έλλειψη ή αντικειμενική αδυναμία Σχολικών Συμβούλων να παρευρεθούν ως Συντονιστές, τη συζήτηση διευθύνει ο εκπαιδευτικός που παρουσίασε την αντίστοιχη δειγματική διδασκαλία.
Αμοιβές
Οι διδάσκοντες/επιμορφωτές των δειγματικών διδασκαλιών σε επίπεδο πραγματικής τάξης θα αμειφθούν για τις ώρες που θα διδάξουν, καθώς και για τις ώρες (αντίστοιχες των ωρών διδασκαλίας τους) που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα αμειφθούν:
α) για τις ώρες που θα αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές στο 1ο μέρος
β) για τις ώρες που θα διδάξουν στις δειγματικές διδασκαλίες του 2ου μέρους
γ) για τις ώρες των δειγματικών διδασκαλιών στις οποίες θα συμμετάσχουν και των συζητήσεων που ακολουθούν.
Γ΄ Φάση
1. Χρόνος και τόπος υλοποίησης της Γ΄ Φάσης
Η Γ΄ Φάση υλοποιείται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου.
Το Πρόγραμμα της Γ' Φάσης πραγματοποιείται είτε στην έδρα του Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου, εφόσον αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφωνόμενων στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία τμημάτων.
Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Γ΄ Φάσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους.
Περιλαμβάνει 10 διδακτικές ώρες.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του κάθε Π.Ε.Κ.
Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. και στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠ.ΔΒΜ.Θ. τον προγραμματισμό τους τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας στην περιοχή ευθύνης τους. Το ωρολόγιο πρόγραμμα (με τα αντικείμενα διδασκαλίας και τα ονόματα των επιμορφωτών) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ.
2. Δημιουργία τμημάτων Γ΄ Φάσης
Τα τμήματα που δημιουργούνται για τη Γ΄ Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφωνόμενων 30 και ελάχιστο 20. Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να λειτουργήσουν, για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 10 ατόμων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφωνόμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στις σχολικές μονάδες της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ολιγομελή τμήματα των 10 ατόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες στη διδακτική μεθοδολογία των διαφόρων μαθημάτων ειδικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τμήματα μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφωνόμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ρυθμίσεις, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΕΠ.ΕΚ.
3. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Γ΄ Φάσης
Στη Γ΄ Φάση (10 ώρες) οι επιμορφωνόμενοι παρουσιάζουν εμπειρίες, προβλήματα και καλές πρακτικές που προέκυψαν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Προτείνεται να ομαδοποιηθούν, αν είναι εφικτό, σε τέσσερις άξονες:
Ø Ζητήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα
Ø Ζητήματα εφαρμογής διδακτικών μεθόδων
Ø Ζητήματα συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα.
Ø Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών και διδακτικού έργου.
Στη συνέχεια, για καθέναν από αυτούς τους άξονες επιλέγονται από αυτά που προτάθηκαν αντιπροσωπευτικά θέματα και συζητούνται ως μελέτες περίπτωσης, οι οποίες προσεγγίζονται κατά το δυνατόν μέσω ενεργητικών και βιωματικών μεθόδων.
4. Επιμορφωτές της Γ΄ Φάσης
Επιμορφωτές μπορούν να είναι:
α) Εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν των επιμορφωτικών τμημάτων, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.
β) Εκπαιδευτικοί, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν των επιμορφωτικών τμημάτων, οι οποίοι διδάσκουν σε δημόσια σχολεία της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ. και έχουν αυξημένα προσόντα, γνώση και εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του διδακτικού έργου.
γ) Τα μέλη της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετέχουν ως επιμορφωτές στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ή συγγενούς με τη δική τους ειδικότητας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του κάθε Π.Ε.Κ.
Οι επιμορφωτές επιλέγονται με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι για Διευθυντές ή Υποδιευθυντές των Π.E.K. απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του κάθε Π.Ε.Κ..
Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.E.K. επιλέγουν τους επιμορφωτές με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.Κ. οφείλει να αξιοποιήσει τους επιμορφωτές ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο των σπουδών τους σε τμήματα αντίστοιχης ή και συγγενούς ειδικότητας με τη δική τους.
Οι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, οι οποίοι θα επιλεγούν ως επιμορφωτές, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Π.E.K. επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Στους επιμορφωνόμενους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του Προγράμματος, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 10% του συνόλου των 100 επιμορφωτικών ωρών όλου του Προγράμματος.
ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η επιμορφωτική διαδικασία θα αξιολογηθεί με συγκεκριμένα εργαλεία που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης.
Θα πραγματοποιηθούν δύο είδη αξιολόγησης:
I. Εξωτερική Αξιολόγηση από εξωτερικό ανάδοχο, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από σχετικό διαγωνισμό που θα διενεργήσει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ.
II. Εσωτερική Αξιολόγηση
1. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου.
Πραγματοποιείται από μέλη της Επταμελούς Επιστημονικής Ομάδας του ΟΕΠΕΚ ή από εμπειρογνώμονες στο χώρο της επιμόρφωσης και αξιολόγησης, με:
α) Ερωτηματολόγια, τα οποία συντάσσει ο ΟΕΠΕΚ και συμπληρώνουν οι επιμορφωτές και επιμορφωνόμενοι.
β) Επισκέψεις στα Π.Ε.Κ. για την παρακολούθηση των μαθημάτων ή και δειγματικών διδασκαλιών.
γ) Συνεντεύξεις από τους επιμορφωτές και επιμορφωνόμενους.
Και από τα δύο είδη αξιολόγησης υποβάλλονται στον ΟΕΠΕΚ αναλυτικές εκθέσεις με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται.
2. Αξιολόγηση του οργανωτικού μέρους του προγράμματος.
Στα στελέχη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (συμμετέχοντες στις ομάδες έργου του Προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης) που έχουν ορισθεί για την παρακολούθηση του έργου, παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεων στα Π.Ε.Κ., με σκοπό να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές.