Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο μέντορας, η μετάταξη και η απόλυση!

Στο σ/ν «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που παρουσίασε για πρώτη φορά, πριν από λίγες εβδομάδες (13/4), το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργικό Συμβούλιο και συγχρόνως έδινε στη δημοσιότητα επισημαίνονταν ότι η μονιμοποίηση του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού «θα γίνει μετά από αξιολόγηση η οποία μπορεί να καταλήξει, σε πρόταση μονιμοποίησης ή σε πρόταση μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας».
Συγκεκριμένα το ν/σ για το ζήτημα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, της διετούς δόκιμης υπηρεσίας του και της αξιολόγησης από το Μέντορα κλπ έγραφε: «Ο νεοδιόριστος μόνιμος εκπαιδευτικός παραμένει επί δύο έτη ως “δόκιμος εκπαιδευτικός”. Η διετία αυτή αξιοποιείται για την καλύτερη προετοιμασία του εκπαιδευτικού να αναλάβει διδακτικό και παιδαγωγικό έργο. Καθιερώνεται ο θεσμός του Μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. Η μονιμοποίηση θα γίνει μετά από αξιολόγηση η οποία μπορεί να καταλήξει, σε πρόταση μονιμοποίησης ή σε πρόταση μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας».
(βλέπε: http://www.alfavita.gr/ank_b/ank13_4_10_0131.php)
Λίγες μέρες αργότερα, το ν/σ που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας στη Βουλή για ψήφιση για το θέμα αυτό έγραφε:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 4 Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονιμοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
9. Στην περίπτωση νεοδιοριζόμενου που δεν κρίνεται κατάλληλος για μονιμοποίηση ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

Τι γράφουν όμως οι παραγράφοι 5 και 6 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 16 του ν. 1566/1985;

Διαβάζουμε:

ν. 1566/1985

άρθρο 16

5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
6. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του φακέλου, καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάζει κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας, κρίνεται όμως επαρκής για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή γραφείων της εκπαίδευσης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρησή του από την υπηρεσία.

Δηλαδή, μετά από πτυχία, πιστοποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης, διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, μετά από του κόσμου τις κρισάρες για να νομιμοποιήσουν την ανεργία και για να έχουν τσακισμένο ηθικό όσοι προσληφθούν, θα μπορεί ένας μέντορας, ένας σύμβουλος και ένας διευθυντής σχολείου να κάνουν αρνητική αξιολόγηση και να απολύσουν το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό ο οποίος βεβαίως δεν έχει ούτε υπερεπταετή πραγματική υπηρεσία ούτε συμπληρώνει εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία.
Η ουσία βέβαια είναι ότι τρεις άνθρωποι, είναι αρκετοί είτε για να οδηγήσουν σε δουλεία το νεοδιόριστο είτε να τον απολύσουν.
Αλλά δεν πρέπει να διαφύγει από κανέναν και η παραπλάνηση που έγινε. Η Υπουργός Παιδείας σε πολλές συνεντεύξεις στα ΜΜΕ με αθώο ύφος έλεγε ότι αν ο εκπαιδευτικός κριθεί αρνητικά εντάξει δεν χάνει τη θέση του απλά μετατάσσεται σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Χρήστος Κάτσικας -ALFAVITA