Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πρόχειρες δηλώσεις για την ανάκληση των αιτήσεων συνταξιοδότησης δημιουργούν σύγχυση στους εκπαιδευτικούς

Σε χθεσινές δηλώσεις της, η υφυπουργός Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου είπε:

“…Οι παραπάνω αριθμοί (εννοεί όσων έκαναν αίτηση για σύνταξη) ενδέχεται να μεταβληθούν, λόγω του δικαιώματος που έχουν οι εκπαιδευτικοί, έως τις 16/08/2010, να ανακαλέσουν τις αιτήσεις για συνταξιοδότησή τους…”

Ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, όμως, αναφέρει: (νόμος 3528/9 Φεβ. 2007/Κεφ. Β/άρθρο 148)

    4. Ο υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

     5. Η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτηση του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης.Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     "

Οι συνάδελφοι που υπέβαλλαν αίτηση για συνταξιοδότηση, είχαν καταληκτική προθεσμία την 10η Αυγούστου (το περιθώριο ήταν από 1 έως 10 Αυγούστου). Άρα, η αίτησή τους, εφόσον την υπέβαλλαν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας (κάτι που έκαναν οι περισσότεροι), μπορεί να γίνει αποδεκτή το νωρίτερο στις 25 Αυγούστου. Ως εκ τούτου, διατηρούν μέχρι εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον, το δικαίωμα ανάκλησης.

Το υπουργείο μπορεί να κάνει αποδεκτές στις 16 Αυγούστου μόνο τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις 1 Αυγούστου και εφόσον δεν ανακληθούν ως τότε.

 

Μήπως η κ. Χριστοφιλοπούλου πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια κρίσιμα θέματα με λιγότερη προχειρότητα και περισσότερη ενημέρωση;