Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Το νέο ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου που συγκροτήθηκε στις 19-08-2010

ΘΕΜΑ:« Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) " Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) και του άρθρου 161 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α’/29-3-2010).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄/3-1-03) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/29-3-2010), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010.

6. Την υπ’αριθμ. Υ-151/111545/Δ2/08-10-2007 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

7. Την υπ’αριθμ.Α146/157191/Δ2/5-12-2008 Υ.Α με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

8. Την υπ’αριθμ.7608/16-12-2008 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου, με την οποία έγινε ο διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Δωδεκανήσου όπως τροποποιήθηκε α) με την 5263/29-10-2009 όμοια μετά την από 12-01-2009 παραίτηση του κου Παπαχρήστου Βασιλείου από αναπληρωματικό αιρετό μέλος και β) με την 1041/12-03-2010 όμοια μετά την από 08-03-2010 παραίτηση του κου Παπαδομαρκάκη Ιωάννη από τακτικό αιρετό μέλος.

9. Την υπ’αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Απόφαση της Υπ. Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίσθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

10. Την υπ’αριθμ.Υ-112/100277/Δ2/11-08-2010 (ΦΕΚ715/τ.Γ΄/12-08-2010 το οποίο κυκλοφόρησε στις 19-08-2010) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

11. Τις υποβληθείσες αιτήσεις εκπαιδευτικών μετά την αρ. πρωτ. 3488/28-07-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών των ΠΥΣΔΕ της Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου-ως υπηρεσιακά συμβούλια-.

Αποφασίζουμε

Τη συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου ως εξής:

1. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, εκπ/κός κλ.ΠΕ12.08, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Θανάτση Γεώργιο , εκπ/κό κλ.ΠΕ02, Προϊστάμενο του 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

2. Καβάλλας Δημήτριος, εκπ/κός κλ.ΠΕ01, Διευθυντής του Γυμνασίου Γενναδίου Ρόδου, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Σημαντηράκη Ιωάννη, εκπ/κό κλ.ΠΕ02, Προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

3. Χατζηδιάκου Δέσποινα, εκπ/κός κλ.ΠΕ11, Διευθύντρια του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Οικονόμο Νικόλαο, εκπ/κό κλ.ΠΕ09, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου.

4. Στέφος Ευστάθιος, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ12.05 του Γυμνασίου Ιαλυσού Ρόδου, ως τακτικό αιρετό μέλος, εκπρόσωπος του κλάδου των εκπ/κών Δ.Ε. Δωδεκανήσου με αναπληρώτρια του την Μαραγκού Αγγελική, εκπ/κό κλ.ΠΕ11, του 1ου Γυμνασίου Καλύμνου.

5. Ζήκας Βασίλειος, εκπ/κός κλ.ΠΕ11, του 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου, ως τακτικό αιρετό μέλος, εκπρόσωπος του κλάδου των εκπ/κών Δ.Ε. Κυκλάδων με αναπληρωτή του τον Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπ/κό κλ.ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Κω.

Στην περίπτωση που τα ως άνω Συμβούλια εξετάζουν θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό οι εξής εκπρόσωποι:

1. Της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Κουρουτός Μιχάλης, καθηγητής κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στην «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων.

2. Κάζαγλης Δημήτρης, καθηγητής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Γούλας Αλέκος, καθηγητής κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου»

2. Παπαντωνόπουλος Κωστής, καθηγητής κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολλέγιο Αθηνών».

2. Του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κυριακούλης Κυριάκος (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)

2. Πρωτογεράκης Σταύρος (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ποριώτης Αναστάσιος (Άγιοι Πάντες-Κορωπί)

2. Βαθειάς Κωνσταντίνος (Παύλου Μελά 29, Καρέας)